مثلا شب توی رخت خواب، به خدا بگی خدایا اگه حواست بهم هست... اگه هوام و داری... یه نشونه بهم نشون بده... و بعد بوی خاک نم زده... بوی بارون مشامت رو پر کنه...