این دیوانگیست که به خاطر خاری که شما را آزرده، از تمام گل های سرخ دنیا متنفر باشید.

+صبح جمعه بخیر

+کی خوابه کی بیداره؟