زمان نه می گذرد، و نه صدایی دارد. آنکه می گذرد ما هستیم، و آنچه صدا می دهد ساعت مان است. زمان راه خود را در تاریخ با همان سکوت و خستگی ناپذیری فرو می بلعد که خورشید از مشرق طلوع و در مغرب غروب می کند. تمدن های بزرگ را واژگون می کند، یادمان های باستانی را می فرساید، و نسل ها را یکی پس از دیگری حریصانه می بلعد. برای همین از (تاراج زمان) حرف می زنیم. زمان می جود و خرد می کند _ و ما همان کسانی هستیم که میان آرواره هایش قرار داریم.

📕 راز فال ورق

🕴 یوستین گوردر

پ.ن: عصر و شب یه عالم چیز میز تو کله م وووول میخوره که بنویسم اما صبح که میشه دیگه هیچی یادم نمیاد :/