بزرگترین نتیجه ای که از سریال وادادگان گرفتم این بود که به قوم همسرتان محبت کنید و احترام بگذارید‌، چرا که ممکنه یهو بفهمید مادر شوهرتان مادر خودتان، خواهر شوهرتان خواهر خودتان و برادر شوهرتان برادر خودتان است. (ایضا درمورد مرد ها ام یهو می فهمید مادر زن تان مادر خودتان است)

تازه یک هو به خودتان نیایید ببینید شوهرتان بچه ی مادرتان است😂(طبق حدس من امیر بچه افسانه است)


*از سری چرت و پرت‌گویی های ذهن یک همیشه پریشان.