دیدید صبوراتون چطوری حدس زد؟ دیدید امیر بچه افسانه بود؟به حدس های من ایمان آوردید؟ 😎😎


 😂😂