فکرشُ کن پیش خودت میگی: ما شاء الله چقدر این دختر قد بلند و زیباست. 


بعد بفهمی این دختر، دختر ِ  دوست دختر گذشته های شوهرته :|  :|  :|


=))))))))