این انصاف است من دلم بخواهد برم تئاتری ببینم که بلیطش ۱۸۰ هزار تومان است؟
😭😭😭😭😭