۱. زده به سرم برم موهای نازنین مو کوتاه کوتاه کنم. در حد مردونه😁 

۲. گفته بودم توبه کردم از دیدن هر چی سریال ایرانی. اعتراف می کنم باز دارم یه سریال دنبال میکنم. نمیدونم چرا دوست ندارم شازده ارسلان خائن باشه 🤔

۳.امروز ماسک به صورتم گذاشتم و اثرش رو دیدم. 

۴.چقدر من از نیکی نصیریان خوشم میاد. این نصیریان ها همه از دم دلبرند. ^_^

۵.به نظرتون موهامو کوتاه کنم؟


کوتاهی شماره ۲کوتاهی شماره ۱کوتاهی شماره ۳