پارک کردن = پنجری


این عبارت را بر درب های زیادی دیدیم منازل مطب شرکت و .. .


اما من جایی دیدم کسی بر درب منزلش نوشته بود :

اگر ناچار به پارک در اینجا هستید شماره همراه خود را روی شیشه بگذارید تا در صورت لزوم با شما تماس بگیرم.


متفاوت فکر کردن مغز بزرگتر و هوش نمی خواهد کمی وجدان بیدار کافیه.


بعد ها متوجه شدم کنار خونش آرایشگاه زنانه است. طرف اینطوری از خانمها شماره میگرفته 😯😮😧


والا مملکت نیست سرای نوابغه!!