نه خدایی کیف کردید بازم حدس صبورای کبیر درست از اب در اومد؟ دیدید شازده با طلا رابطه بدی نداشت؟ 

حقش بود نویسنده میشدم حیف شد این همه استعداد 😂

ای کسانی که به حدس های صبورا ایمان نیاوردید، بروید موی بتراشید و روی بخراشید و توبه کنید و ایمان بیارید^_*


باید برم به نویسنده سریال ها بگم یا حق السکوت بدید یا سریالتون و لو میدم 😂😂