گفته بودم میخوام موهام و کوتاه کنم

بعد از کای پرس و جو یه آرایشگاه خوب پیدا کردم

امروز پیج اش رو به شوهرم نشون دادم میگم کدوم مدل؟

میگه نمیخواد کوتاه کنی. اصلا کوتاه نکن. 

کله اونو نمیتونم بکوبم به دیوار؛ کله خودم چطوره؟