دیشب تا دیروقت بیدار  بودم و چشمام به خواب واکنش نشون میداد!

تپش قلبم از حجم علاقه ام،نامرتب شده بود و ذهنم درگیر یک ماه و اندی روز دیگه بود.

خدایا کمک کن بشه اون طوری که میخوام ^_^