چرا من که انقدر شیطونم، از هیجان* بدم میاد؛ اما او که انقدر آروم، عاشق هیجان؟؟


*منظور از هیجان،چیزهایی از قبیل سرعت، ارتفاع و...