گاهی اوقات

انگار

خود خدا

دست در دست

پا به پا

شانه به شانه

با تو قدم میزند...


انگار

آسمان را آبی کرده،

کوه ها را سپید و

جاده را هموار...


گاهی اوقات 

خدا نزدیک تر از همیشه است...

دارد انگار کنارمان لالایی میخواند

تا آرام خوابمان ببرد...


انگار دارد پتو را

او روی تنمان میکشد،

تا پهلویمان سرما نخورد...


خواسته هایت را هر شب با او در میان بگذار،

او هم شنواست،هم دارای قدرت...