سوزن تا نصفه رفت کف پام 😭😣


آخه چراااااا 😢😭😭😭😭😭😭😭+😂😂😂😂