فکر کن! چند روز پیش ستاره اومد فلش منو برداشت ازش گرقتم گفتم میبری میندازی جایی گم میکنم. با ناراحتی بهم داد. حالا رقتم بر دارم بشینم فیلم های داخلش رو ببینم(فیلم های آموزشی داخلش) هر چی میگردم نیست :/ 

کجا گذاشتمش... من جایی گذاشتم یا ستاره... ای خدااااا :((((+صبورا شلخته نیست :/


ویرایش شد: دیشب رفتیم آمپول های منو بزنیم، توی راه با شوهرم حرف زدم که انگشت وسطی ام باز از حرص کبود شد و تازه فلشم نیست و نمیدونم کجاست. دیدم خندید گفت پیش منه. 

من هیچ. من نگاه... 


+خدا رو شکر ^_^