تکرار میکنم تا باورم بشه
من عالی ام
من عالی ام
حالم خوبه
من حالم عالیهههه
من خوبم
حالم خوبه
من حالم خوبه
من پر انرژی ام
انرژی مثبتتتتتت
من پر از حس خوبم
خواب خوبی خواهم داشت
فردا صبح حالم عالیه و بیدار میشم
امشب با حال خوب میخوابم

شب به خیر ^_^