آدم دلش هوس می کند یک روزهایی را در هوایِ بی خیالیِ مطلق سِیر کند .

هیچ موضوعی نداشته باشد ، برایِ فکر کردن .

از همان اولِ صبحش ، شال و کلاه کند ، یک سمتِ خیابان را بگیرد و فقط برود ...

آن قدر که از تمامِ دنیا و غصه هایِ تحمیلی اش دور شود ...

یک روزهایی ، آدم دلش فقط یک خیابانِ طولانی می خواهد ،

یک موسیقیِ سنتی و اصیلِ ایرانی ،

و یکی ، دو فنجان ، فراموشی ...


💫🌸


یک عدد صبورا از نوع عجول:)

ترجیحا منو از نوشته هام بشناسید. :